BLOG

Pericial informàtica Seguretat informàtica 01/10/2020

¿Què és una pericial informàtica?

Una pericial informàtica és una prova documentada sobre un delicte inform??tico realitzada per un perit informàtic.

Un perit informàtic és un professional que té coneixements especialitzats en informàtica. La seva principal funció és la d'assessorar el jutge i informar-lo sobre el delicte informàtic succeït.

El perit informàtic ha de pertànyer a un col·legi professional, els quals vigilen la ètica en l'exercici de la profesió.

Les qüestions o dubtes que ha d'aclarir el perit informàtic col·legiat són definides en l'objecte del dictamen pericial informàtic.

Fases de la pericial informàtica

Una pericial informàtica té com a objectiu fer un anàlisi del material informàtic.

Aquest procés es divideix en diferents etapes:

                1.- Conservació: es tracta de la obtenció i resguard de la informació a analitzar. El perit informàtic garanteix que cap prova, evidència o indici es perdrà o a sofrir danys.

                La cadena de custòdia del material té les següents pautes:

                               1.- Realitzar una descripció detallada del material informàtic confiscat en l'acta judicial.

                              2.- Precintar i/o bloquejar entrades de informació, ranures o ports.

                              3.- Guardar-se tot el material en un lloc adequadament preparat.

                              4.- Mantenir la cadena de custòdia.

                              5.- Realitzar un control judicial de la recollida i custòdia del material.

                2.- Transició i adquisició: en aquesta fase es realitza un clonat de la informació i es calcula la clau hash.

És important el clonat de tot el material confiscat per a poder garantir que l'original i la còpia són idèntiques. Això compta amb el suport de la presència del Lletrat de la Admissió de Justícia.

La ‘clau hash' és un resum la utilitat del qual és la de saber si el material informàtic confiscat és manipulat posteriorment al seu conservació.

                3.- Estudis i documentació: es realitza el dictamen pericial informàtic. Perquè les fases de la pericial informàtica es facin de manera correcta és necessari realitzar les següents labors:

                               1.- Anàlisi del dictamen de manera profunda.

                               2.- Documentar el procés de la pericial de manera correcta i detallada; aportar tota la informació obtinguda sobre tots els passos realitzats durant el anàlisi.

                4.- Assistència del dictamen pericial informàtic i ratificació en processos judicials: El dictamen pericial es pot presentar de dues maneres: en format físic o en format electrònic. L'encarregat d'adjuntar o no aquest document o aportar altres proves és el perit informàtic i és l'encarregat de ratificar durant el judici i a més ha d' aclarir qualsevol dubte que tingui el jutge.

                5.- Valoració de la pericial informàtica forense pel tribunal responsable: El jutge és qui aplica les regles i presa les decisions sobre els resultats de la pericial informàtica.

 

¿Què és la prova digital?

La prova digital és tota la informació digital que constata un fet en qualsevol ordre jurisdiccional i que resulta rellevant en un procés judicial i que pot acreditar uns fets en un procés judicial.

És a dir, una prova digital és tota la informació que està emmagatzemada o s'ha transmès de manera electrònica.

Com a prova digital es poden citar diversos tipus o exemples:

                - Correus electrònics.

                - Bases de dades.

                - Pàgines web.

                - Discos durs d'ordinador.

 

Tipus de proves pericials informàtiques

                - Els casos més comuns on s'utilitza el peritatge informàtic són:

                - Defensar un delicte informàtic: el seu objectiu és defensar-se davant una acusació. S'inclou en les contra pericials.

                - Autenticació de proves informàtiques: per a les proves usades en un procés judicial.

                - Suplantació d'identitat.

                - Aclaració de qüestions o dubtes tècnics-informàtics.

                - Certificar imatges amb validesa judicial.

Autenticació de correus electrònics

                 - L'ús de correus electrònics és molt comú com a prova informàtica, però perquè tinguin validesa judicial han de complir els següents requisits:

                 - S'ha de poder accedir al correu amb un suport electrònic.

                 - Els correus impresos en paper no serveixen com a prova judicial. Han de tenir un suport electrònic.

                 - Un correu electrònic ha d'estar autenticat mitjançant un dictamen pericial informàtica.

                 - En tots dos casos, s'ha de demostrar que no hi ha hagut falsificació.

                 - Un segell notarial en el document imprès no ratifica l'autenticitat del correu, ja que el notari dona fe del que hi ha imprès en el paper, però això no significa que el que está veient és íntegre o autèntic.

 

Perits informàtics a Espanya

Les condicions dels perits són:

                  - Posseir el títol oficial que correspongui a l'objecte del dictamen i la seva naturalesa.

                  - Es podra sol·licitar el dictamen d'Acadèmies i Institucions culturals i científiques. També poden emetre dictamen les persones legalment habilitades per a això.

                  - En el cas anterior, la institució encarregada del dictamen expresarà en la major brevetat possible les/s persona/s encarregades de preparar-ho i exigir el jurament previst en l'apartat segon de l'article 335 sobre la Llei d'Enjudiciament Civil.

EMO Sistemes S, L, ofereix als seus clients la possibilitat de realitzar peritatges informàtics dirigits per enginyers tècnics qualificats col·legiats per COETIC (Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Catalunya) amb la finalitat de la resolució de conflictes, ja sigui sol·licitat de part o judicial, ja que estem en les llistes de justícia i actuem com a tal.

Si necessita informació sobre una pericial judicial o necessita un perit informàtic no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.